Research Activities

Division of Materials Science

Please replace “※” with “kumamoto-u.ac.jp” in e-mail address.

Research Field Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Sustainable Construction Technology Mitsuhiro SHIGEISHI Akira KASAI
Kozo ONOUE
Building Structure and Disaster Prevention Minoru YAMANARI Kenshi OCHI
Eriko TOMOKIYO
Building Material and Construction Kiyoshi MURAKAMI Koji TAKEDA Makoto YAMAGUCH
Ayumi SATOH
Precision System and Mechanical Processing Yoshitaka NAKANISHI Akihisa KUBOTA
Hidenori TERASAKI Shigehiko SAKAMOTO
Yuta NAKASHIMA
Yoshifumi OBUCHI
Electric and Electronic Materials Yusui NAKAMURA Makiko KOBAYASHI Tetsuro SUEYOSHI
Takanori FUJIYOSHI
Environmental Materials Chemistry Tetsuya KIDA Satoshi HINOKUMA
Masato MACHIDA Quitain ARMANDO
Organic Materials Chemistry Masashi KUNITAKE Tsuyoshi FUKAMINATO Sunnam KIM
Seiji KURIHARA Satoshi WATANABE
Physical Chemistry Shintaro IDA Michio KOINUMA
Katsuhiko NISHIYAMA
Soichiro YOSHIMOTO
Structural Materials Kazuki TAKASHIMA Mitsuhiro MATSUDA
Sadahiro TSUREKEWA Yoji MINE
Yasuhiro MORIZONO
Tsuyoshi MAYAMA
Functional Materials Engineering Motohide MATSUDA Toshiyuki KOZUKA
Takeshi HASHISHIN
Hiroyuki YOKOI
Bio-related Materials and Science Toshihiro IHARA Masayo SAKATA Yusuke KITAMURA
Takuro NIIDOME Yosuke KATSUDA
Page Top