Research Activities

Division of Energy Science

Please replace “※” with “kumamoto-u.ac.jp” in e-mail address.

Research Field Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Infrastructure Planning Ryuji KAKIMOTO Yukiko TAKEUCHI
Shoshi MIZOGAMI
Geotechnical Engineering Yuzo OBARA Akira SATO
Jun OTANI Toshifumi MUKUNOKI
Advanced Thermal and Fluid Energy System Toshio TOMIMURA Akimaro KAWAHARA Yukihiro YONEMOTO
Shuichi TORII Yasushi KOITO
Mizue MUNEKATA
Hiroyuki YOSHIKAWA
Applied Mathematics Keisuke SHIROMOTO Tohru NAKAMURA Shuya CHIBA Yoshihisa NAKAMURA
Naoyasu KITA
Electrical Power, Energy Management and Control System Tomoaki IKEGAMI Fumiaki MITSUKI
Nobutomo MATSUNAGA Hajime MIYAUCHI
Hiroshi OKAJIMA
Toshirou MATSUDA
Waves and Telecommunications Akira MATSUSHIMA Ryuji KUSE
Takeshi FUKUSAKO
Polymeric and Supramolecular Materials Hirotaka IHARA Makoto TAKAFUJI Yutaka KUWAHARA
Page Top