Research Activities

Division of Social Infrastructure and Environment
Research Field Professor ociate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Sustainable and Resilient Structural Engineering Mitsuhiro SHIGEISHI Kenshi OCHI Hitoshi MORIYAMA
Minoru YAMANARI Akira KASAI
Kozo ONOUE
Eriko TOMOKIYO
Building Material and Construction Kiyoshi MURAKAMI Koji TAKEDA Makoto YAMAGUCH
Ayumi SATOH
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Jun OTANI Akira SATO
Yuzo OBARA Toshifumi MUKUNOKI
Urban, Regional and Architectural Planning Ryuji KAKIMOTO Yukiko TAKEUCHI
Ryuichi ITO Riken HONMA
Shoshi MIZOGAMI Yasunobu ONISHI
Kazuhisa IKI
Tomoyuki TANAKA
Environment Conservation Engineering Gozo TSUJIMOTO Keiji KAWAI Masahito TAKATA
Terunori OMOTO Asako HASEGAWA Kei ISHIDA
Tomoko MINAGAWA
Page Top